Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Bierzmowanie


Informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania!

 

WRZESIEŃ 2019

 

- spowiedź w miesiącu wrzesień

 

- udział we Mszy świętej w niedziele (obecność potwierdzamy podpisem)

 

- 18 września (środa) przychodzimy na Mszę św. o godz. 1800, po niej spotkanie

 

Kolejne daty będą podawane na bierząco...

 

 

26 października (sobota) BIERZMOWANIE godz. 1100

 

 

 

 

 

 

PYTANIA NA EGZAMIN W PAŹDZIERNIKU

 

1. Modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją obronę, Chwała Ojcu, Główne prawdy wiary, 10 przykazań Bożych.

 

3. Kto napisał 4 Ewangelie?

Św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan

 

4. Osoby Trójcy Świętej

Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty

 

5. Czym jest Kościół?

Kościół to:

  1. Zjednoczenie chrześcijan, którzy dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych;
  2. Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga);
  3. Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaska uświęcająca) wzajemnie odpowiedzialni za siebie;

  4. Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

 

6. Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

 

7. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

8.  Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpie­niu Pana Jezusa.

 

9.  Kiedy na nas zstępuje Duch Święty?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 

10.  Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracowni­kami biskupów. Zjednoczeni z papieżem wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 

11. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diece­zjalny. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie.

12.  Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i bisku­pem?

Nasza diecezja nazywa się diecezją włocławską. Jej patronem jest św. Józef, Opiekun Pana Jezusa i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Biskupem diecezjalnym jest Wiesław Alojzy Mering.

 

13.  Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dzie­kanem?

Nasza parafia należy do dekanatu kolskiego. Dziekanem jest ks. Władysław Waszak.

 

14.  Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, oczyszczającymi się w czyśćcu a świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 

15. Wymień kilku polskich świętych:

-  Św. Stanisław, biskup i męczennik;

-  Św. Stanisław Kostka (patron młodzieży);

- Św. Maksymilian Maria Kolbe, męczennik;

-  Św. Siostra Faustyna Kowalska;

- Św. Bogumił – patron miasta Koła

 

16. Jakie są ostateczne stany człowieka?

Ostatecznymi stanami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyś­ciec, niebo.

 

17. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza Przykaza­nia Boże lub kościelne w rzeczy ważnej oraz świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 

18.  Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

19.  Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz po­zbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 

20. Wymień siedem grzechów głównych:

1)  Pycha.

2)  Chciwość.

3)  Nieczystość.

4)  Zazdrość.

5)  Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6)  Gniew.

 

21. Wymień siedem sakramentów świętych:

1)  Chrzest.

2)  Bierzmowanie.

3)  Najświętszy Sakrament.

4)  Pokuta.

5)  Namaszczenie chorych.

6)  Kapłaństwo.

  1. łżeństwo.

 

22. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, wtajemnicza w życie Boże, włącza w Kościół, czyli czyni członkami Kościoła - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobo­wiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 

23. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

24. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

Innymi nazwami są:

a)  sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym chrześcijaninem;

b)  sakramentem Ducha Świętego, bo on w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

25. Co oznacza słowo „bierzmowanie"?

Słowo „bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo". Była to belka umacniająca strop. Celem bierz­mowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

 

26. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

27. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1)  pomnaża łaskę uświęcającą;

2)  wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystuso­wego;

3)  daje siedem darów Ducha Świętego;

4)  daje łaskę uczynkowi abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

28. Wymień siedem Darów Ducha Świętego:

1)  Mądrość.

2)  Rozum.

3)  Rada.

4)  Męstwo.

5)  Umiejętność.

6)  Pobożność.

7)  Bojaźń Boża.

 

29. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:

a)  umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty;

b)  być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmie­szyć;

c)  nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę,

 

30. Co znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary tzn.:

a)   zachować na co dzień wszystkie przykazania;

  1. łniać odpowiedzialnie swoje obowiązki;

c)  żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą, pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię Świętą;

d)  wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 

31. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a)  przez modlitwę i czynny udział we Mszy Świętej;

b)  częstą spowiedź i Komunię Świętą;

c)  systematyczną katechizację;

d)  przez czytanie Pisma Świętego i książek religijnych;

e)  przez życie na co dzień wiarą.

 

32. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a)  zaniedbywanie wiedzy religijnej (np. katechizacji);

b)  opuszczanie modlitwy, Mszy Świętej;

c)  lekceważenie Przykazań Bożych.

 

33. Jak należy się przygotować do sakramentu bierzmowania?

1)  modlić się o Dary Ducha Świętego;

2)  poznawać najważniejsze prawdy wiary;

3)  wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość;

4)  wybrać sobie patrona;

5)  poprosić świadka do bierzmowania

6) oczyścić duszę z grzechów
rolex replika zegarki repliki
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2019
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO