Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Bierzmowanie


Informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania!

 

W latach 2018-2019 do bierzmowania przygotowuje się młodzież zasadniczo z roczników 2003-2005. Lista osób jest zamknięta (nie można się dopisywać) od dnia 30 września 2018r.

Nabór kandydatów na kolejny termin bierzmowania i roczniki, które będą mogły się zapisać, będzie ogłoszony w ogłoszeniach duszpasterskich w grudniu  2019r. lub styczniu 2020r. i podany na stronie internetowej parafii. 

 

PAŹDZIERNIK 2019

 

- 19 października  - EGZAMIN w kancelarii parafilanej od godz. 9:00 klasy 8. SP; od godz. 10:30 pozostali.

Na egzamin przychodzimy z indeksem. Podczas spotkania podajemy imię i nazwisko świadka bierzmowania (chrzestny dla chłopaka, chrzestna dla dziewczyny; jeśli nie może, to kogoś dojrzałego, po bierzmowaniu - np. ciocię, wujka, sąsiada, sąsiadkę; mamę, tatę kolegi). Podajemy również imię wybrane do bierzmowania.

Pamiętajmy, że sakrament bierzmowania nie jest obowiązkowy i nie trzeba przyjmować go wraz ze "swoim rocznikiem", ale można przystąpić do niego w każdym wieku. Osoby, które nie są wystarczająco przygotowane, mają szansę to zrobić w następnej turze przygotowań.

 

- 25 października - spowiedź dla bierzmowanych, świadków, rodzin, dzieci o godz. 19:00 - przychodzimy na 18:45.

 

 

26 października (sobota) BIERZMOWANIE godz. 1100, jesteśmy już o godz. 10:15!

 

 

 

 

 

 

 

Liturgia słowa na bierzmowanie

Proszę o przeczytanie i zapozanie się z tekstami

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju: ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

 

 

 

Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))

Oto lud wierny, szukający Boga

 

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
którego dusza nie lgnęła do marności.

Oto lud wierny, szukający Boga

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga

 

 

Aklamacja (Por. Ez 33, 11)

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

Ewangelia (Łk 13, 1-9)

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

 

Po Ewangelii następuje dialog:

Kandydatów do bierzmowania przedstawia proboszcz albo inny kapłan. Wszyscy kandydaci do bierzmowania stoją.

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci (tego uczymy się na pamięć!!!): Pragniemy,/ aby Duch Święty, którego otrzymamy,/ umocnił nas do mężnego wyznawania wiary/ i do postępowania według jej zasad. / Amen.

 

 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

 

Biskup: N, PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Kandydat: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Kandydat: I z duchem twoim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA NA EGZAMIN W PAŹDZIERNIKU

 

1. Modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją obronę, Chwała Ojcu, Główne prawdy wiary, 10 przykazań Bożych.

 

2. Kto napisał 4 Ewangelie?

Św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan

 

3. Osoby Trójcy Świętej

Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty

 

4. Czym jest Kościół?

Kościół to:

a)  Zjednoczenie chrześcijan, którzy dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych;

b)  Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga);

c)  Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaska uświęcająca) wzajemnie odpowiedzialni za siebie;

d)  Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

 

5. Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

 

6. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

7. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpie­niu Pana Jezusa.

 

8. Kiedy na nas zstępuje Duch Święty?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 

9. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracowni­kami biskupów. Zjednoczeni z papieżem wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 

10. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diece­zjalny. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie.

11. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i bisku­pem?

Nasza diecezja nazywa się diecezją włocławską. Jej patronem jest św. Józef, Opiekun Pana Jezusa i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Biskupem diecezjalnym jest Wiesław Alojzy Mering.

 

12. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dzie­kanem?

Nasza parafia należy do dekanatu kolskiego. Dziekanem jest ks. Władysław Waszak.

 

 

13. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, oczyszczającymi się w czyśćcu a świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 

14. Wymień kilku polskich świętych:

-  Św. Stanisław, biskup i męczennik;

- Św. Wojciech, główny patron Polski;

-  Św. Stanisław Kostka (patron młodzieży);

- Św. Maksymilian Maria Kolbe, męczennik;

-  Św. Siostra Faustyna Kowalska;

- Bł. Biskup Michał Kozal, oraz męczennicy II wojny świa­towej.

- Św. Bogumił – patron miasta Koła

 

15. Jakie są ostateczne stany człowieka?

Ostatecznymi stanami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyś­ciec, niebo.

 

16. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza Przykaza­nia Boże lub kościelne w rzeczy ważnej oraz świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 

17.  Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

18.  Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz po­zbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 

19. Wymień siedem grzechów głównych:

1)  Pycha.

2)  Chciwość.

3)  Nieczystość.

4)  Zazdrość.

5)  Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6)  Gniew.

7) Lenistwo

 

20. Wymień siedem sakramentów świętych:

1)  Chrzest.

2)  Bierzmowanie.

3)  Najświętszy Sakrament.

4)  Pokuta.

5)  Namaszczenie chorych.

6)  Kapłaństwo.

7) Małżeństwo.

 

21. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, wtajemnicza w życie Boże, włącza w Kościół, czyli czyni członkami Kościoła - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobo­wiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 

22. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

23. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

Innymi nazwami są:

a)  sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym chrześcijaninem;

b)  sakramentem Ducha Świętego, bo on w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

24. Co oznacza słowo „bierzmowanie"?

Słowo „bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo". Była to belka umacniająca strop. Celem bierz­mowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

 

25. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

26. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1)  pomnaża łaskę uświęcającą;

2)  wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystuso­wego;

3)  daje siedem darów Ducha Świętego;

4)  daje łaskę uczynkowi abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

27. Wymień siedem Darów Ducha Świętego:

1)  Mądrość.

2)  Rozum.

3)  Rada.

4)  Męstwo.

5)  Umiejętność.

6)  Pobożność.

7)  Bojaźń Boża.

 

28. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:

a)  umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty;

b)  być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmie­szyć;

c)  nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę,

 

29. Co znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary tzn.:

a)   zachować na co dzień wszystkie przykazania;

b) spełniać odpowiedzialnie swoje obowiązki;

c)  żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą, pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię Świętą;

d)  wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 

30. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a)  przez modlitwę i czynny udział we Mszy Świętej;

b)  częstą spowiedź i Komunię Świętą;

c)  systematyczną katechizację;

d)  przez czytanie Pisma Świętego i książek religijnych;

e)  przez życie na co dzień wiarą.

 

31. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a)  zaniedbywanie wiedzy religijnej (np. katechizacji);

b)  opuszczanie modlitwy, Mszy Świętej;

c)  lekceważenie Przykazań Bożych.

 

32. Jak należy się przygotować do sakramentu bierzmowania?

1)  modlić się o Dary Ducha Świętego;

2)  poznawać najważniejsze prawdy wiary;

3)  wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość;

4)  wybrać sobie patrona;

5)  poprosić świadka do bierzmowania;

6) oczyścić duszę z grzechów.
rolex replika zegarki repliki
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2019
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO