Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Nadesane yczenia wielkanocne


yczenia z okazji wit Zmartwychwstania Paskiego skierowa do nas Ksidz Biskup Wiesaw Mering. Mie sowa otrzymalimy równie od wadz pastwowych, samorzdowych, powiatu, miasta, gmin, a take serdeczne sowa od wielu firm, instytucji i prywatnych osób. Dzikujemy piknie za yczenia i odwzajemniamy modlitw.

 

Niej publikujemy cz ycze:

KLIKNIJ


WIELKANOCNE YCZENIA BISKUPA WOCAWSKIEGO

 

Bracia w kapastwie, Drodzy moi Siostry i Bracia - Diecezjanie Wocawscy!

 

W nieatwych czasach przeywamy wita Zmartwychwstania Pana Jezusa. Opustoszay nasze witynie, spotykamy si z atakami na nasze witoci, ycie spoeczne zostao wypenione wulgarnoci. Boga usiuj wyprowadzi z ycia osobistego, rodzinnego i narodowego. Kamstwa i blunierstwa, chora ideologia, wyznawana przez agresywn mniejszo, roci sobie pretensje do zawadnicia kultur i pogldami wikszoci! Przygnbia nas ta sytuacja. Pytamy trwonie: dokd idziesz wiecie, Europo, Polsko?! Dotknici mocami za uwierzylimy, e nic nie moemy zrobi, e dobro i prawda przegray!

 

I tu na naszej drodze pojawia si Zmartwychwstay! O Nim te mylano, e zosta zwyciony, pokonany przez Zego! Jakie to byy zudzenia! Cho marsz wrogich czowiekowi ideologii wydaje si triumfowa, to ostatnie sowo naley jednak do Chrystusa i tych, którzy z Nim si cz! To wanie jest fundament naszego optymizmu i nadziei. Zmartwychwstanie wnosi nadziej do kadego wypenionego wiar serca. piewamy w popularnej pieni, e Chrystus jest zwycizc mierci, pieka i szatana!

 

Drodzy Siostry i Bracia! Wpatrujcie si w Zmartwychwstaego, przyjmijcie Go z najgbsz wiar do serc i domów. Nie wierzcie rozmaitym prorokom usiujcym rozmy nasz chrzecijask tosamo. Z Jezusem przezwyciymy wszystkie lki, kade zo!

 

ycz Wam, Drodzy Diecezjanie, bycie przytuleni do Zmartwychwstaego mnie trwali przy dobru i odwanie przeciwstawiali si zu! Chrystus yje - ten sam dzi, co i przez wszystkie wieki! A my ufamy Jemu, e i nas obdarzy niekoczcym si yciem!

 

Radosnych, mimo wszystko, i bogosawionych wit Zmartwychwstania Paskiego.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica