Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Prymicje ks. Piotra Antkiewicza


Nasz parafianin Piotr Antkiewicz przyj wicenia kapaskie 27 czerwca 2020r. z rk J.E. ks. bpa Jana Vokála w katedrze Ducha witego w Hradci Králové w Czechach. Z tej racji Neoprezbiter dn. 2 sierpnia br. o godz. 12:00 sprawowa w naszym kociele Eucharysti w intencji dzikczynnej za dar kapastwa z prob o nowe powoania.


Jest to szczególna witynia dla niego, poniewa przyj tu sakramenty inicjacji chrzecijaskiej (chrzest, bierzmowanie, Eucharysti), a w. Ludwik IX powiedzia kiedy takie sowa: „W kaplicy zamkowej przyjem chrzest wity, przez co staem si dzieckiem Boga. W katedrze zostaem koronowany, przez co staem si królem Francji. Godno synostwa Boego jest wysza ni godno królewska. Godno królewsk strac przy mierci, a godno dziecka Boego zachowam na wieczno”.

 

Do koncelebry wczyli si kapani z naszej diecezji, a take gocie z Czech, których powita Ks. Proboszcz na pocztku zgromadzenia liturgicznego. Homili wygosi ks. Krzysztof Antczak – proboszcz parafii Sadlno, a dawniej wikariusz w naszej parafii.

 

Na zakoczenie ks. Piotr zoy podzikowania w jzyku polskim i jzyku czeskim. Zwróci si pocztkowo pod adresem swojej rodziny dzikujc za ask chrztu w. i wychowania.

 

Nastpnie swoje ukony skierowa pod adresem kocioa czeskiego: „Dzikuj kocioowi, który jest w Czechach za otwarte i szczere przyjcie mnie. Kiedy po raz pierwszy tam przyjechaem, mio wspominam spotkanie z Ksidzem biskupem, który jest Pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa. Mówic o mojej diecezji Hradec Kralove, nie mog zapomnie na Parafi Podwyszenia Krzya witego w Litomyli w której pracuje od samego pocztku, a w której od 27 czerwca peni posug wikariusza. To podzikowanie skadam na rce obecnego mojego Proboszcza Zdenka Macha, który przyjecha razem z ksimi z naszej diecezji”.

 

Nie zapomnia równie o kociele wocawskim: „Moje podzikowanie kieruj do Kocioa wocawskiego, który przygotowa mnie do przyjcia wice diakonatu..Myl z wdzicznoci o moich profesorach i wychowawcach seminaryjnych, którzy pokoleniom kapanów przekazywali wiedz teologiczn razem ze swoim dowiadczeniem wiary. Mówic o kociele, który jest we Wocawku pragn wspomnie ludzi, którzy stanli na drodze mojego powoania i na tej drodze mi towarzyszyli a niektórzy z nich do dzi towarzysz i za to jestem ogromnie wdziczny”.

 

Na koniec Prymicjant wyrazi wdziczno Proboszczom ks. Wadysawowi Waszakowi i ks. seniorowi Januszowi Ogrodowczykowi (który nie móg by osobicie), a take kapanom obecnym na Eucharystii, jak równie zmarym. Do wszystkich goci ks. Piotr skierowa takie sowa: „Dzikuj Wam wszystkim za wasz obecno. Prosz o modlitw, abym dobrze wykona sub do której mnie wezwa Pan. Prosz te o modlitw o nowe powoania kapaskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrako gosicieli Chrystusowej Ewangelii.”

 

„Na swoim prymicyjnym obrazku umieciem sowa francuskiego filozofa Teliharda de Chardin: Panie Ty znae mnie, a jednak wybrae. Przyjmij mnie takiego jaki jestem, i uczy mnie takim, jakim Ty chcesz ebym by. Boe bd nagrod wszystkim, którzy mi pomogli doj do Twego otarza.”

 

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica