Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Naboestwa majowe


Papie Franciszek przestrzeg przed niebezpieczestwem ograniczania praktykowania wiary wycznie do wymiaru wirtualnego. Zachci jednoczenie do kierowania swoich modlitw przez wstawinnictwo Matki Boej - szczególnie w maju. 


Naboestwa majowe sprawowane s w naszej parafii codziennie pó godziny przed Msz w. popoudniow. 

 

Poniedziaek - Sobota

17:30

 

Niedziela 

16:30

 

 

 

 

 

Galeria kapliczek Matki Boej wykonanych przez dzieci

 

 

 

 


Zachcamy, w miar istniejcych moliwoci, do uczestnictwa w Mszach w. i naboestwach w kocioach – podkrela Rada Staa Konferencji Episkopatu Polski w komunikacie wydanym po sobotnim posiedzeniu na Jasnej Górze. Biskupi zastrzegaj jednoczenie, e podczas liturgii nadal musz by przestrzegane pastwowe ograniczenia sanitarne zwizane z epidemi.

 

Rada Staa Episkopatu przypomina, e w zwizku z utrzymujcym si stanem epidemii, nadal obowizuj udzielone dyspensy od uczestnictwa w Mszy w. w niedziele i uroczystoci. „Wyraamy wdziczno rodkom spoecznego przekazu i parafiom za transmisje liturgii w telewizji, radiu i internecie. Nie powinno to jednak osabi naszej woli do przystpowania do sakramentów witych w naszych kocioach. Ci, którzy – z powodu wprowadzonych limitów – nie maj takiej moliwoci w niedziel, mog uczestniczy w Mszach w. w wityniach w inne dni tygodnia. Przywoujemy w tym miejscu sowa Ojca witego Franciszka, który przestrzeg przed niebezpieczestwem ograniczania praktykowania wiary wycznie do wymiaru wirtualnego” – czytam w komunikacie.

 

Biskupi dzikuj ksiom i wiernym za odpowiedzialne przestrzeganie zarzdze sub sanitarnych i   pastwowych w duchu chrzecijaskiej mioci bliniego. „Prosimy ksiy proboszczów o organizowanie w parafiach moliwoci przystpienia do spowiedzi witej. Niech to bdzie okazja do wypenienia III przykazania kocielnego, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj Komuni wit”, poprzedzon sakramentem pokuty i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarzdze wadz sanitarnych i pastwowych zachcamy do uczestnictwa w naboestwach majowych. Mog one by dobr okazj duszpastersk do powrócenia w kocioach do ycia sakramentalnego osób, które tego pragn” – podkrelaj.

 

W komunikacie Rady Staej Episkopatu biskupi zaznaczaj, e w trosce o bezpieczestwo spoeczne, z odpowiedzialnoci Koció przyjmuje pastwowe ograniczenia sanitarne spowodowane stanem epidemii, cho dla wielu s trudne i bolesne. „Jednoczenie, w zwizku z planowanym przez Rzd znoszeniem restrykcji chcemy podkreli – tak jak wczeniej zaznaczy Przewodniczcy Episkopatu Polski abp Stanisaw Gdecki – potrzeb bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium znoszenia ogranicze dopuszczalnej liczby wiernych w kocioach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów” – napisali.

 

Biskupi zachcaj równie do pomocy osobom najbardziej poszkodowanym w wyniku epidemii: zakaonym, przeywajcym kwarantann, traccym prac i ródo utrzymania, ogarnitym lkiem o przyszo swoj i swoich najbliszych.

 

„Pamitajmy w modlitwie take o zmarych i ich rodzinach, które przeywaj dramatyczne chwile. Zachcamy do modlitwy o to, bymy mogli jak najszybciej powróci do stanu sprzed epidemii i penego uczestnictwa w yciu sakramentalnym Kocioa. Dzikujemy tym, którzy nios pomoc osobom chorym, ludziom pozostajcym w cisej izolacji i seniorom: lekarzom, pielgniarkom, ratownikom, diagnostom laboratoryjnym, aptekarzom, pracownikom medycznym i sanitarnym oraz wszystkim subom, a take osobom pracujcym w innych branach, które w czasie epidemii dbaj o nasze bezpieczestwo, naraajc swoje zdrowie i ycie.  Podzikowania kierujemy równie do wolontariuszy, harcerzy, sióstr zakonnych, zakonników, kapelanów szpitalnych i organizacji charytatywnych na czele z Caritas Polska i diecezjalnymi oddziaami Caritas” – czytamy w komunikacie.

 

Rada Staa Episkopatu przypomina, 18 maja przypada setna rocznica urodzin w. Jana Pawa II. Tego dnia Papie Franciszek bdzie modli si u grobu w. Jana Pawa II, za co biskupi wyraaj wdziczno. Zapraszaj te do duchowej cznoci z papieem w dniu rocznicy i prosz o modlitw w jego intencji.

 

„Prosimy ksiy biskupów, aby w niedziel 17 maja lub 18 maja br. we wszystkich katedrach, kocioach i kaplicach w Polsce byy sprawowane Msze wite jako diecezjalne i parafialne dzikczynienie za ycie i pontyfikat w. Jana Pawa II. Ponadto w niedziel 17 maja bdzie czytany w kocioach list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin Papiea Polaka. Zapraszamy do zaangaowania si w obchody stulecia urodzin naszego wielkiego Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, wiadectwa ycia, twórczoci oraz przez wsparcie dzie charytatywnych” – napisali biskupi.

 

Poinformowali równie, e nowy termin przeoonej beatyfikacji Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyskiego zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomoci wtedy, kiedy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

 

Rada Staa Episkopatu, w Dniu Polonii i Polaków za Granic, skierowaa do rodaków pozdrowienia i zapewnia o modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Boej Czstochowskiej na Jasnej Górze.

 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica