Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Czy 1 maja w pitek obowizuje post?


Ju niedugo tzw. majówka, a z ni wie si rozpoczcie sezonu grilowego i rodzinnych lub ssiedzkich spotka. Pewnie zastanawiacie si czy w pitek 1 maja obowizuje wstrzemiliwo od pokarmów misnych. Z tej racji przychodzimy z pomoc i wyjaniamy. 


Zgodnie z prawem kanonicznym wstrzemiliwo od pokarmów misnych obowizuje w Kociele katolickim wszystkich wiernych, którzy ukoczyli 14 rok ycia.

 

Wstrzemiliwo trzeba zachowa w rod Popielcow, w Wielki Pitek oraz we wszystkie pozostae pitki roku, chyba e w danym dniu wypada jaka uroczysto. Koció zachca take do unikania pokarmów misnych w Wigili Narodzenia Paskiego, ale wówczas wstrzemiliwo nie jest obligatoryjna.

 

Wspóczesne prawo o wstrzemiliwoci od potraw misnych zakazuje spoywania misa oraz wywarów z misa. Mona jednak je inne produkty odzwierzce – jaja, nabia, a nawet tuszcz zwierzcy. Zgodnie z chrzecijask tradycj dozwolone jest take spoywanie ryb.

 

Osoby, które z uzasadnionych przyczyn nie s w stanie zachowa wstrzemiliwoci, powinny podj inne formy pokuty. Takimi uzasadnionymi przyczynami mog by np. daleka podró, choroba albo brak wyboru potrawy bezmisnej.

 

Naley doda, e w rod Popielcow oraz w Wielki Pitek wiernych od 18. do 60. roku ycia oprócz wstrzemiliwoci obowizuje take post cisy (czyli ograniczenie spoywanych posików w do jednego sytego i dwóch niepenych cigu dnia).

 

Osoby zainteresowane zagadnieniem wstrzemiliwoci zachcamy do lektury Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony 1249-1253) oraz nowelizacji IV przykazania kocielnego (Uchwaa nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.).

 

 

Czy zatem obowizuje wstrzemiliwo od pokarmów misnych 1 maja 2020r.? 

 

Ksidz Biskup Wiesaw Mering udziela dyspensy wiernym przebywajcym na terenie diecezji wocawskiej od pokarmów misnych i zachowania pokutnego charakteru pitku 1 maja 2020r. W zamian wiernych zachca do podjcia innej formy pokuty, zwaszcza praktykowania uczynków mioci i pobonoci. 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica