Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Odmawiajcie raniec!


Codziennie o godz. 20:30 wszystkie rodziny w swoich domach cz si duchowo ze swoimi kapanami, którzy odmawiaj róaniec w kociele parafialnym w intencji osób chorych oraz tych, którzy si nimi opiekuj, jak równie sub medycznych i sanitarnych, a take o pokój serc i ask nawrócenia.


20.30 – bez udziau wiernych – kapani bd odmawiali w kociele róaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy si nimi opiekuj, jak równie sub medycznych i sanitarnych, a take o pokój serc i ask nawrócenia. Prosimy Was Drodzy, abycie w tym samym czasie w swoich rodzinach w domach odmawiali róaniec w duchowej cznoci z kapanami. Ta duchowa czno jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedn z najskuteczniejszych form modlitwy kierowanej do Pana Boga.

 

W modlitwie moe pomóc transmisja z naszego kocioa w Telewizji Kablowej Spódzielni Mieszkaniowej w Kole, a take trwaj prace nad przygotowaniem transmisji on-line (jeli dojdzie do skutku, link bdzie podany pod tym artykuem w póniejszym czasie). 

 

 

 

 

 

Polecajmy si równie w tych trudnych chwilach naszemu witemu Papieowi Polakowi

 

 

 

 

Boe, Ojcze miosierny,
który objawie swoj mio
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylae j na nas w Duchu witym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dzi losy wiata i kadego czowieka.
Pochyl si nad nami grzesznymi,
ulecz nasz sabo,
przezwyci wszelkie zo,
pozwól wszystkim mieszkacom ziemi
dowiadczy Twojego miosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boe,
zawsze odnajdywali ródo nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej mki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miosierdzie dla nas i caego wiata!
Amen.

 


Jan Pawe II, Kraków-agiewniki, 17.08.2002
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica