Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Komunikat Kurii w zwizku z epidemi


W zwizku z sytuacj epidemiologiczn w kraju i w trosce o dobro wiernych oraz minimalizowanie zagroe rozszerzania si choroby powodowanej przez koronawirus COVID-19, biskup wocawski Wiesaw Mering, w nawizaniu do Zarzdzenia Rady Staej KEP z dnia 12 marca 2020 roku, w dniu 13 marca br. podj nastpujce decyzje.


1. W zwizku z sytuacj epidemiologiczn w kraju i w trosce o dobro wiernych oraz minimalizowanie zagroe rozszerzania si choroby powodowanej przez koronawirus COVID-19, biskup wocawski Wiesaw Mering, w nawizaniu do Zarzdzenia Rady Staej KEP z dnia 12 marca 2020 roku, w dniu 13 marca br. podj nastpujce decyzje:

 

 1. udzieli dyspensy od obowizku niedzielnego uczestnictwa we Mszach witych do 29 marca br. Dyspensa dotyczy osób w podeszym wieku, chorych, majcych objawy infekcji, dzieci i modziey, a take osób dorosych, które sprawuj nad nimi bezporedni opiek oraz wszystkich, którzy czuj si zagroeni zaraeniem koronawirusem (zob. tre dekretu w zaczeniu). Osoby korzystajce z tej dyspensy zobowizane s w sumieniu do uczestnictwa we Mszy witej w domu, transmitowanej za pomoc rodków spoecznego przekazu i przyjcia Komunii w. duchowej oraz do pogbionej modlitwy osobistej i rodzinnej. Dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach witych w kocioach;
   
 2. odwoane zostaj nastpujce wydarzenia ogólnodiecezjalne:

- pielgrzymka maturzystów Diecezji Wocawskiej planowana na 24 i 25 marca. W dniu 24 marca o godz. 21 na Jasnej Górze delegacja diecezji wemie udzia w modlitwie Apelu Jasnogórskiego (przedstawiciel diecezji poprowadzi take rozwaania), która bdzie ofiarowana w intencji maturzystów. Zachca si tegoroczn modzie maturaln diecezji do duchowej jednoci z modlcymi si na Jasnej Górze;

- obchody Dnia witoci ycia planowane na dzie 26 marca we Wocawku;

- obchody wiatowego Dnia Modziey w wymiarze diecezjalnym, planowane na dzie 4 kwietnia w Charupi Maej. Modzie zachca si do wzicia udziau w parafialnych celebracjach Wielkiego Tygodnia;

- narodowa pielgrzymka do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin w. Jana Pawa II – bdzie organizowana w wymiarze diecezjalnym i odbdzie si w padzierniku br.
 

c. odwoane zostaj tegoroczne rekolekcje o charakterze szkolnym w caym okresie Wielkiego Postu. Jeeli warunki na to pozwol, zachca si, aby dzieci i modzie wraz z rodzicami uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych i przystpili do spowiedzi przygotowujcej do przeycia wit Zmartwychwstania Paskiego;
 

d. mog odbywa si rekolekcje parafialne (na chwil obecn nie ma zarzdze przeciwnych ich organizowaniu); spraw rekolekcji pozostawia si roztropnemu rozeznaniu ksiy proboszczów;
 

e. do dnia 29 marca nie bd odbyway si liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania – zostaj przeniesione na terminy póniejsze;
 

f. odwoane zostaje spotkanie Ksiy dziekanów Diecezji Wocawskiej w dniu 17 marca br.
 

g. zgodnie z zarzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego do 25 marca zawieszone zostaj wykady w Wyszym Seminarium Duchownym we Wocawku.

 

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. naley przestrzega w kocioach nastpujcych zasad:

 1. kapani i nadzwyczajni szafarze Komunii witej przed rozpoczciem liturgii powinni dokadnie umy rce i kierowa si zasadami higieny,
 2. przypominamy, e przepisy liturgiczne Kocioa przewiduj przyjmowanie Komunii witej na rk,
 3. znak pokoju naley przekazywa przez skinienie gowy, bez podawania rk,
 4. cze Krzyowi naley oddawa przez przyklknicie lub gboki skon, bez kontaktu bezporedniego,
 5. naley powstrzyma si ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocaunek lub dotknicie,
 6. na kratki konfesjonaów naley naoy folie ochronne,
 7. rezygnujemy z napeniania kropielnic kocielnych wod wicon.

 

3. Ksidz Biskup ponawia apel o gorliw modlitw w obliczu rozprzestrzeniania si koronawirusa. Poleca duszpasterzom:

 1. aby po kadej Mszy witej we wszystkich kocioach i kaplicach caej Diecezji Wocawskiej odpiewana zostaa Suplikacja „wity Boe, wity Mocny...”, jak równie umieszczone zostay specjalne wezwania w modlitwie powszechnej;
 2. aby podjli inne inicjatywy modlitewne w intencji uchronienia od epidemii;
 3. aby troszczyli si o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najwitszego Sakramentu,
 4. aby kocioy pozostaway otwarte w cigu dnia,
 5. aby – przy zachowaniu naleytych zasad higieny – odwiedzali chorych i starszych parafian z posug sakramentaln.

 

4. Ksidz Biskup prosi o solidarno z osobami starszymi i potrzebujcymi. Zachca równie do podjcia modlitwy w intencji chorych, tych, którzy si nimi opiekuj, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich sub sanitarnych. Prosi, aby dobremu Bogu poleca wszystkich zmarych na skutek zaraenia koronawirusem.

 

5. Ksidz Biskup zachca wszystkich wiernych, aby poza liturgi nawiedzali kocioy na gorliw modlitw w tych intencjach.

 

 

Powysze zarzdzenia obowizuj do odwoania. Kuria Diecezjalna na bieco bdzie monitorowaa zalecenia wydawane w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa i stosownie do rekomendacji KEP oraz zalece wadz pastwowych reagowaa odpowiednimi wytycznymi.

 

 

  

 

Telewizja Kablowa Spódzielni Mieszkaniowej w Kole przez najblisze tygodnie bdzie prowadzia transmisj codziennych Mszy witych i naboestw:

 

Poniedziaek

- 18:00 Msza w.

- 20:30 Róaniec w. 

 

Wtorek

- 18:00 Msza w.

- 20:30 Róaniec w. 

 

roda

- 18:00 Msza w.

- 20:30 Róaniec w. 

 

Czwartek

- 18:00 Msza w.

- 20:30 Róaniec w. 

 

Pitek

- 17:30 Droga krzyowa

- 18:00 Msza w.

- 20:30 Róaniec w. 

 

Sobota

- 18:00 Msza w.

- 20:30 Róaniec w. 

 

Niedziela

- 12:00 Msza w.

- 17:00 Msza w.

- 17:30 Gorzkie ale

- 20:30 Róaniec w. 

 

 Instrukcja przyjmowania Komunii w. na rk!

Kady, kto przyjmowaby Najwitsz Hosti na do, powinien pamita o odpowiedniej postawie i uoeniu rk. Komuni wit naley przyjmowa na lew do podtrzymywan przez praw, a nastpnie, stojc przed kapanem, praw rk woy Hosti do ust; w adnym wypadku nie wolno odchodzi z Hosti na doni od otarza.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica