Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Msza w. w dzie ekumenizmu


Pitego dnia Tygodnia Modlitw o Jedno Chrzecijan (22 stycznia) wierni rónych konfesji spotkali si w parafii Matki Boej Czstochowskiej w Kole, by wspólnie prosi Boga o wypenienie si Jego woli wobec Kocioa.


Mszy w. przewodniczy ksidz biskup Wiesaw Mering, a homili wygosi ks. pra. dr Dariusz Kaliski. Nawizujc do hasa tegorocznego tygodnia ekumenicznego podkreli, e „prawdziwie yczliwym jest tylko ten czowiek, który potrafi yczliwo zachowa take wtedy, gdy spotyka si z odrzuceniem ze strony tej osoby, wobec której yczliwo jest okazywana”. T definicj najpeniej wypeni Pan Jezus.
 
W dalszej czci rozwaania, homilista wskaza, e w chwilach najwikszego zagroenia, o których mówi biblijne czytania tegorocznych spotka ekumenicznych, naley zachowa ufno, której ródem jest Bóg. „Czowiek nieznajcy Boga i yjcy bez Boga, zdany jest jedynie na siebie lub kapryny los, którego dowiadcza (…), a cay jego wiat w chwilach próby obraca si w ruin”, mówi ks. Kaliski podkrelajc, e dla chrzecijanina „wiara staje si ródem nadziei na ocalenie i ródem prawdziwego pokrzepienia”.
 
Ksidz Praat wskaza równie sposoby dawania wiadectwa o Jezusie, mimo podziaów. S nimi: dowiadczenie wiary oraz sposoby zaufania Bogu.
 
Po Komunii w. sowo wiadectwa wygosi ks. Waldemar Wunsz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Swoje rozwaanie opar na sposobie i rozumieniu jednoci chrzecijan. Wskaza tu na „poszukiwanie i akcentowanie tego, co czy, a nie tego, co dzieli”. Wspomnia równie deklaracje podpisane przez zwierzchników Kocioów chrzecijaskich: o wzajemnym uznaniu chrztu i o usprawiedliwieniu. Zauway równie, e „ekumenizm jest drog, po której wspólnie idziemy. (…) Wspólna droga wymaga otwartoci i wzajemnego poznawania, zaufania i yczliwoci”. Na zakoczenie wyrazi wdziczno za yczliwo, któr spotyka ze strony wielu ludzi.
 
W sowie przed bogosawiestwem Pasterz Diecezji zauway, e przyczyn podziaów nie byy tylko ogldy dogmatycznie, ale ludzkie ambicje i brak zrozumienia dla innych.  Wyrazi take rado, e ekumeniczne prace, które trwaj nie tylko w tygodniu modlitw, ale przez cae lata, przynosz efekty, wród których naley wymieni m.in. podpisywane dokumenty, deklaracje i porozumienia, wród których na pierwszym miejscu wymieni deklaracj o wzajemnym uznaniu chrztu. „To by jeden z owoców ekumenicznego patrzenia, czyli rozumienia, e sprawc jednoci jest Duch wity. Im bardziej bdziemy Jemu poddani, tym bardziej bdziemy sobie blisi”, zaznaczy bp Mering.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica