Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Zmar ks. bp Bronisaw Dembowski


Uroczystoci pogrzebowe zmarego 16 listopada biskupa seniora Bronisawa Dembowskiego odbd si we Wocawku.


Uroczystoci aobne rozpoczn si w pitek, 22 listopada br. Od godziny 14.00 bdzie miao miejsce modlitewne czuwanie w Kurii Diecezjalnej. O godzinie 14.30 kondukt pogrzebowy wyruszy do katedry, gdzie o godzinie 15.00 zostanie odprawiona Msza w. w intencji zmarego Pasterza.
 
Liturgia pogrzebowa rozpocznie si w sobot, 23 listopada br., w katedrze wocawskiej, o godzinie 11.00, gdzie, po jej zakoczeniu, trumna z ciaem zostanie zoona w krypcie Biskupów Wocawskich.
 

 

Biskup Bronisaw Dembowski urodzi si 2 padziernika 1927 r. w Komorowie, powiat Ostrów Mazowiecka. Mia czworo starszego rodzestwa. W wieku dziesiciu lat zosta osierocony przez ojca. W 1942 r. jego matka i jedna z sióstr zostay rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Nalea do Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim znalaz si w Mocicach koo Tarnowa, gdzie w 1946 r. uzyska matur. W latach 1946-1950 studiowa filozofi na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisa prac u profesora Tatarkiewicza. Przez rok pracowa w Zakadzie dla Niewidomych w Laskach jako wychowawca chopców.
 
W 1950 r. wstpi do seminarium duchownego w Warszawie. wicenia kapaskie otrzyma 23 sierpnia 1953 r. z rk kardynaa Stefana Wyszyskiego. By wikariuszem w par. Piastów. W 1955 r. rozpocz studia na Wydziale Filozofii KUL. W 1961 r. uzyska doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. W latach 1956-1992 by rektorem kocioa pw. w. Marcina w Warszawie. Od 1957 r. do 1992 r. by asystentem kocielnym KIK w Warszawie. Wspóorganizowa ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych i do 1975 r. by duszpasterzem niewidomych w archidiecezji warszawskiej.
 
Od 1962 r. wykada histori filozofii w ATK. W czerwcu 1969 r. uzyska stopie doktora habilitowanego. Rok póniej rozpocz wykady z historii filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym. W latach 1969-70, 1975-76 przebywa na urlopie naukowym w USA. W 1981 r. zosta profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 r. zwyczajnym. Od 1982 r. by dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, które w 1988 r. stao si PWT. W stanie wojennym przy wspópracy ks. Dembowskiego przy kociele w. Marcina zawiza si Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnoci. W 1988 r. bra udzia w obradach tzw. Okrgego Stou.
 
W dniu 25 marca 1992 r. zostaa ogoszona decyzja Ojca witego Jana Pawa II o mianowaniu ks. Dembowskiego biskupem wocawskim, wicenia przyj 20 kwietnia 1992 r. Jako biskup by czonkiem Rady Naukowej konferencji Episkopatu Polski (KEP), Rady ds. Ekumenizmu, ds. Apostolstwa wieckich, ds. Dialogu Religijnego, przewodniczcym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzcymi (1996-2004), wspóprzewodniczcym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego midzy Kocioem Rzymskokatolickim i Kocioem Starokatolickim Mariawitów, by nadal od 1984 r. Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu witym, by czonkiem Midzynarodowej Rady Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) od 1991 do 2001, asystentem kocielnym Rady Ruchów Katolickich w Polsce.
 
Jako biskup wocawski utworzy 16 nowych parafii, reerygowa kapitu przy kolegiacie sieradzkiej (1993), dokoczy przerwany przez mier biskupa Jana Zarby (1986) II Synod Diecezji Wocawskiej i promulgowa jego dekrety (1994), utworzy trzy wikariaty duszpasterskie (1993) i dokona nowej organizacji dekanatów (1994), erygowa Rad Ruchów i Stowarzysze Katolickich (1999), goci w Licheniu Ojca witego Jana Pawa II (1999), przeprowadzi w diecezji nawiedzenie przez figur Matki Boej Fatimskiej (1996) i rozpocz nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miosiernego, zoy dwa sprawozdania ze stanu diecezji Stolicy Apostolskiej podczas wizyt ad limina (1993, 1998), zamkn proces informacyjny 108 mczenników II Wojny wiatowej (1996) oraz przewodniczy uroczystociom zwizanym z dzikczynieniem w diecezji za ich beatyfikacj (1999), a take wielu uroczystociom jubileuszowym roku 2000.
 
25 marca 2003 r. ogoszono nominacj jego nastpcy bp. Wiesawa Alojzego Meringa.
 
Od 26 kwietnia 2003 r. biskup Bronisaw Dembowski by biskupem seniorem. 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica