Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Wizytacja kanoniczna Sistr Orionistek


Rozpocza si w Polskiej Prowincji Sióstr Orionistek Wizytacja kanoniczna. Wizytacja Sióstr Orionistek w naszej parafii potrwa do czwartku.


8 wrzenia 2019 r., w wito Narodzenia N.M.P. rozpocza si w Polskiej Prowincji Sióstr Orionistek Wizytacja kanoniczna. Matka Generalna M. Mabel Spagnuolo wyznaczya do przeprowadzenia wizytacji Sióstr posugujcych w Kole dwie siostry z Zarzdu generalnego PSMC (Siostry Mae Misjonarki Miosierdzia): Siostr M. Françoise Ravaoarisoa - III Radna generalna i Sekretarka Generalna i Siostr M. Józef Kalinowsk - V Radna i Ekonomka Generalna. Wizytacja Sióstr Orionistek w naszej parafii potrwa do czwartku, dlatego yczymy otwartoci i szczeroci naszym Parafiankom, a Siostrom Wizytujcym agodnoci i wyrozumiaoci. Wizytacj kanoniczn polecamy Bogu Ojcu w naszych szczerych modlitwach.

 

 

 

Zdjcia

 

 

 

Boska Opatrznoci, która jeste mioci i miosierdziem,

spraw, aby ten czas wizytacji, uczyni nasze ycie konsekrowane bardziej profetycznym i witym

oraz otworzy nas z „maryjnym entuzjazmem” i gotowoci na nowe wyzwania mioci.

 

 

 

 

Charyzmat orioski najpeniej wyraa si w „czterech miociach” Ksidza Orione: Jezus, Maryja, Papie, Dusze:

 

 

Mio do Jezusa i to Ukrzyowanego: „U stóp Jezusa Ukrzyowanego znajdziemy balsam dla kadej rany, umocnienie dla kadej saboci, zdrowie dla dusz naszych”

 

Mio do Maryi Matki Boga: „ Maryja  yje  i  jest  obecna  wród  nas dlatego, e  Bóg  pragnie  aby  wszystkie  pokolenia miay  Matk. Maryja  jest  wielk  Matk , która  janieje  chwa  i  mioci na  horyzoncie  chrzecijastwa. Dla  kadego  z  nas  jest  przewodniczk  i  pokrzepieniem. Jest  potn  i  miosiern  Matk dla  tych, którzy  wzywaj Jej  imienia.

 

Mio do Papiea i Kocioa: „… moj  najwiksz  i  najsodsz  mioci  jest  Papie, to  znaczy  Chrystus. Papie  dla  mnie  i  dla  was  jest  samym  Jezusem Chrystusem " sodkim  Chrystusem  na  ziemi ", jak  mawiaa  w. Katarzyna  ze  Sieny. Kocha  Papiea  znaczy  kocha  Jezusa  Chrystusa. Cieszmy  si jelibymy  dostpili  szczególnej  aski  niebios  mogc  wyniszcza  si, powica  i  zoy  swe  ycie  w  pokorze i  z  wiar  u  stóp  Kocioa  i  za  wity  Koció, za  Biskupów  i  Papiea”.

 

Mio do Dusz: „Miejcie  zawsze  umiech  na  twarzy  i  dobre  sowo  dla  kadego, bdcie  uprzejmi  dla  wszystkich, bez  adnych  wyjtków, uczycie  wszystko, aby  przyprowadzi  zabkane  dusze  do  Chrystusa. Bdcie  gotowi  odda  nawet  swe  ycie  dla  zbawienia  jednej  duszy!(…) nasza  mio  nigdy  nie  zamyka  drzwi. Dlatego przyjmuje i obejmuje ona wszystkich, którzy  cierpi, a nie maj nikogo, kto by im da chleba, kto by zapewni im dach nad gow, kto by ich pocieszy. Mio staje si wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich przycign do  Chrystusa”.

 

 

 

Charyzmat Ksidza Orione jest wic charyzmatem mioci, którego centrum jest Bóg sam! Krótkie wezwanie, ale zawiera w sobie streszczenie caej doskonaoci. Trzeba usun z serca to, co nie jest Bogiem, co nie jest mioci Bo ani te wit i czyst mioci dusz.

 

 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica