Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Monta dzwonu


W godzinach poudniowych moglimy dzi usysze dwik nowego dzwonu Matki Boej Czstochowskiej.


 

Na Anio Paski bij dzwony:
Niech bdzie Maria pozdrowiona,
Niech bdzie Chrystus pochwalony…

Na Anio Paski bij dzwony,
W niebiosach kdy gos ich kona…

K. Przerwa-Tetmajer

 

Mimo ciaru ponad 200kg zosta wcignity przez odpowiedni sprzt na dach kocioa. Po podcznieniu elektryki i odpowiedniego oprogramowania, dzieo sztoki ludwisarskiej, jest gotowe do penienia swojej funkcji. Wraz z gosem dzwonu Matki Boej Czstochowskiej, od 20 sierpnia, bdziemy modli si sowami Anio Paski kadego dnia o godz. 12:00. Dzwon bdzie równie uywany podczas pogrzebów sprawowanych w naszym kociele, przy wyprowadzaniu zmarych.

Bogu niech bd dziki za wszystkich fundatorów tego dziea!

 

Zdjcia

 

 

 

Anio Paski to jedna z najpopularniejszych modlitw na cze Najwitszej Maryi Panny. Gdy rano, w poudnie i wieczór odezwie si dzwon, chrzecijanie pobonie odmawiaj to krótkie, a tak pene treci pozdrowienie Przeczystej Dziewicy. 

 

Temat ten nieraz nci malarzy i poetów. Wspomn wyej przytoczony znany wiersz Kazimierza Tetmajera lub Hymn na Zwiastowanie Mickiewicza czy sawny obraz francuskiego mistrza Françoisa Milleta L’Angelus: na jesiennym kartoflisku wiejski chopak i dziewczyna porzucili motyki i zoywszy pobonie rce, odmawiaj Anio Paski.

 

Modlitwa Anioa Paski skada si z trzech Zdrowa Maryjo poprzedzielanych wersetami wyjtymi z Ewangelii w. ukasza, a odtwarzajcymi w skrócie przedziwn scen Zwiastowania. Tajemnica Wcielenia ogoszona jest dostojnymi sowami w. Jana, po czym nastpuje werset: Módl si za nami, wita Boa Rodzicielko, ze swym responsorium: Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych i modlitwa kocowa: ask Twoj prosimy Ci, Panie…

 

W dzisiejszej formie Anio Paski nie powsta póniej ni w XVI w. Uczeni liturgici widz jego pocztek w redniowiecznym zwyczaju ignitegium – odgosem dzwonu wzywano co wieczór mieszkaców wsi i miast do gaszenia ognia z obawy przed poarem, który bywa w owych czasach klsk ywioow.

 

Papie Jan XXII bull z dnia 7 maja 1327 roku zarzdzi odmawianie na gos wieczornego dzwonu trzech Zdrowa Maryjo. Kto i kiedy doda wersety o Zwiastowaniu wtrcone midzy Pozdrowienia Anielskie – nie wiadomo. Znajdujemy je po raz pierwszy w Officium de Beata za czasów papiea w. Piusa V, w roku 1572.

 

Z czasem rozszerzono dzwonienie na Anio Paski na rano, a wreszcie i na poudnie, jakby dla uwicenia trzech gównych chwil dnia oraz dla oderwania naszych myli od prac i ziemskich zaj, a wzniesienia ich ku Bogu. Pod koniec XVI i w pocztkach XVII wieku prawie w caej Europie dzwoniono na Anio Paski ju trzy razy dziennie. Piknie mówi o tym statut z Evreux (Francja) z 1576 roku:

Niechaj o wschodzie soca, w poudnie i o zachodzie dzwon oznajmia wiernym, jak by prac zajci nie byli, eby zwrócili si do Boga, proszc Go o miosiern pomoc i opiek.

 

 

Benedykt XIV poucza, e we wszystkie niedziele roku powinno si odmawia Anio Paski stojc, a w czasie wielkanocnym naley Anio Paski zastpi przez Regina caeli (pol. Wesel si Królowo mia...), odmawiane zawsze w postawie stojcej. Kto za nie umie Regina caeli, moe zamiast tego odmówi Anio Paski.

 

Czy moe by co bardziej poetycznego ni te girlandy dwików rzucane trzy razy dziennie od wiey do wiey kocielnej, a niosce ku ludziom, jak niebiascy posacy, wie o najwikszym cudzie mioci Boej: e Sowo ciaem si stao w cichym nazaretaskim domu i zamieszkao midzy nami?

 

liczny jest równie nasz polski zwyczaj bicia w dzwony podczas pogrzebów. I tak jak Anio Paski odmawiany przy dwiku rozkoysanych dzwonów uwici wit i zmierzch kadego z naszych dni, jak wita zaranie naszego ycia, tak niech nas ukoysze do ostatniego snu sw Bo melodi.

 

Zakoczmy kilkoma strofami wiersza, w których maluje si bogie ukojenie, jakie religia i przyroda przynosz skoatanemu sercu czowieka:

Dzwon wieczorny w ciszy uroczystej
Czystym dwikiem powietrze rozbija…
Jak westchnienie dry w przestrzeni szklistej:
Zdrowa Maryja!

Srebrne skrzyda ponad gwarem wiata
Biay Anio pokoju rozwija…
Z ona kwiatów wo cicha ulata:
Zdrowa Maryja!

Jasny strumie po zielonej ce
Skrzc wstg wród krzewów przewija…
Fale mdlej w zacieniu, szemrzce:
Zdrowa Maryja!

A mnie umiech nieznanej bogoci
z tsknoty z renicy wypija…
I pier szepce w niezmiernej wdzicznoci:
Zdrowa Maryja!


 

 

TEKST MODLITWY ANIO PASKI

 

Anio Paski zwiastowa Pannie Maryi.
I pocza z Ducha witego.
 

Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob, bogosawiona Ty midzy niewiastami, i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa, módl si za nami grzesznymi teraz i w godzin mierci naszej. Amen 

Oto ja suebnica Paska. 
Niech mi si stanie wedug sowa Twego.
 

Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob, bogosawiona Ty midzy niewiastami, i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa, módl si za nami grzesznymi teraz i w godzin mierci naszej. Amen 

A Sowo ciaem si stao.
I zamieszkao midzy nami.
 

Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob, bogosawiona Ty midzy niewiastami, i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa, módl si za nami grzesznymi teraz i w godzin mierci naszej. Amen 


Módl si za nami, wita Boa Rodzicielko.
Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si:
Prosimy Ci, Panie, wlej w nasze serca swoj ask, abymy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mk i krzy zostali doprowadzeni do chway zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 


Chwaa Ojcu i Synowi, i Duchowi witemu. 
Jak bya na pocztku, teraz i  zawsze, i  na wieki wieków. Amen. 

Wieczny odpoczynek racz zmarym da Panie. 
A wiato wiekuista niechaj im wieci. 
Niech odpoczywaj w pokoju wiecznym. 
Amen. 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica