Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Bogosawiestwo kierowcw 2019


Z racji przypadajcego w tym tygodniu wspomnienia w. Krzysztofa, na kadej Mszy w. niedzielnej, modlilimy si za uczestników ruchu drogowego. Na koniec wicilimy róne pojazdy.


W tym roku, tradycj lat ubiegych dominoway samochody, lecz nie zabrako równie rowerów, skuterów, motorów, wózków, hulajnogi. Warto wspomnie, e woda wicona spada dzi nawet na rolki maej Zuzi.

w. Krzysztof, mczennik z czasów przeladowania za cesarza Decjusza (ok. 250 r.). posta ta obrosa piknymi legendami, osnutymi wokó imienia w. Krzysztofa, które w jzyku grecki oznacza „nioscy Chrystusa”. Jest on patronem kierowców, pielgrzymów, marynarzy, podróników i tragarzy, których dzisiaj polecamy Boej opiece.

Wedug pobonych poda Krzysztof by czowiekiem niezwykle silnym. Odznacza si odraajc brzydot. Mia zdeformowan twarz, o rysach przypominajcych psa. Jego pierwotne imi miao znaczy „Reprobus”, z jzyka greckiego „Odraajcy”. Pragn suy Panu, który byby silniejszy od niego. Najpierw poszed na sub do króla, potem jego panem sta si szatan, a w kocu, gdy dowiedzia si, e zy duch lka si Chrystusa podj sub dla Boga. Pewnej nocy usysza gos Dziecka, które prosio go o przeniesienie na drugi brzeg. Wziwszy je na ramiona, odczu potworny, przytaczajcy ciar. Zdawao mu si, e nie da rady go dwiga. Spyta: „Kto jeste, Dzieci?” Otrzyma odpowied: „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dwigajc Mnie, dwigasz cay wiat”. Pobona legenda dodaje jeszcze wany szczegó. Po przyjciu chrztu Jezus przywróci mu ludzk twarz.

ZDJCIA


Chrzecijaskie cnoty Kierowców

(Z dokumentu Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podrónych: Duszpasterska troska o uytkowników drogi, 2007)

Mio i suba bliniemu

49. Ju w 1956 roku Papie Pius XII nawoywa do zmotoryzowanych: “Nie zapominajcie o szacunku dla innych uytkowników drogi, bdcie uprzejmi i uczciwi z obchodzeniu si z innymi kierowcami i pieszymi i okazujcie im swoje yczliwe usposobienie. Szczycie si umiejtnoci opanowywania czsto wynikajcej z natury niecierpliwoci, powicajc niekiedy nieco swojego poczucia dumy, aby moga zwyciy uprzejmo, która jest znakiem prawdziwej mioci. W ten sposób nie tylko bdziecie mogli unikn nieprzyjemnych zdarze, ale take sprawicie, e samochód stanie si bardziej uytecznym narzdziem dla was i dla innych, dajcym wicej prawdziwej satysfakcji”.

50. Echo tego papieskiego przesania w póniejszym czasie znajdujemy w nauczaniu belgijskich biskupów, którzy zwrócili si do kierowców z prob „o pokazywanie dowodów swojej uprzejmoci i mioci, poprzez postaw wyrozumiaoci wobec nieporadnych manewrów w sytuacjach ze strony uczcych si kierowców, zwracajc uwag na starszych, dzieci, rowerzystów i pieszych panujc nad sob w przypadku narusze [przepisów] popenionych przez innych ludzi. Chrzecijaska solidarno stanowi zacht do wszystkich uytkowników drogi, aby okazywali wicej wraliwoci, by nie pomoc poszkodowanym i w podeszym wieku, ze szczególn trosk wobec dzieci i niepenosprawnych. Uwadze skierowane na sprawy cielesne powinno take towarzyszy wsparcie duchowe, które jest nie mniej konieczne w wielu przypadkach.”

51. Praktykowanie mioci przez Kierowców ma podwójny wymiar. Pierwszy odnosi si do troski o swój pojazd, co oznacza zapewnienie, e jest on bezpieczny z technicznego punktu widzenia, eby w sposób wiadomy nie wystawia wasnego ycia i ycia innych na ryzyko. Troszczc si o swój wasny pojazd, oznacza take, by nie mie od niego oczekiwa wikszych ni te, które s jemu waciwe. Drugi wymiar odnosi si do okazywania mioci wobec podróujcych, których ycia nie mona wystawia na niebezpieczestwo przez niepoprawne i beztroskie manewry, mogce spowodowa szkod zarówno wobec pasaerów jak i pieszych. Sowo „mio” (love)jest uyte tutaj na oznaczenie wielu form, które przyjmuje prawdziwa mio (charity), a mianowicie szacunek, uprzejmo, rozwag ,etc. Dobrzy kierowcy uprzejmie potrafi ustpi pierwszestwa pieszym i nie czuj si uraeni, gdy s wyprzedzani, ustpuj drogi komu, kto sobie tego yczy jecha szybciej i nie s mciwi. Cnota roztropnoci

52. Ta cnota zawsze jest przedstawiana jako jedna z najbardziej koniecznych i najwaniejszych w odniesieniu do ruchu drogowego, jak to stwierdza nastpujcy tekst: „Inna cnota, której nie mona przeoczy to roztropno. To za jest wezwaniem do zachowania marginesu ostronoci, aby poradzi z nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mog nastpi si w kadym czasie”.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica