Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Naboestwa do Matki Boej w naszej parafii


W parafii Matki Boej Czstochowskiej kult do naszej Patronki jest szczególnie ywy.

W kad pierwsz sobot miesica o godz. 9:00 sprawujemy Msz w. w intencji wynagradzajcej za zniewagi i obelgi ranice Niepokalane Serce Najwitszej Maryi Panny.

Kadego 13. dnia miesica (od maja do padziernika) uczestniczymy w naboestwie fatimskim, które rozpoczyna si Msz w. o godz. 18:00, po której ruszamy w procesji róacowej ulicami parafii.

W kad rod przed Msz w. odmawiamy nowenn do Matki Boej Nieustajcej Pomocy.


Matka Boa objawiajc si w Fatimie trojgu pastuszkom – w. Hiacyncie, w. Franciszkowi i ucji - powiedziaa, e Pan Jezus chce ustanowi na wiecie naboestwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie J lepiej poznali i pokochali. To naboestwo ma równie charakter wynagradzajcy Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrzdzone przez ludzi. Tym, którzy bd je z wiar praktykowa, Maryja obiecaa zbawienie. Poprzez to naboestwo mog si oni przyczyni do ocalenia wielu ludzi od potpienia i zapowiadanych przez Matk Najwitsz katastrof cywilizacyjnych. Naboestwo to uzyskao aprobat kocieln i od tej pory rozwija si na caym wiecie.

W parafii Matki Boej Czstochowskiej kult do naszej Patronki jest szczególnie ywy. W kad pierwsz sobot miesica o godz. 9:00 sprawuj kapani Msz w. w intencji wynagradzajcej za zniewagi i obelgi ranice Niepokalane Serce Najwitszej Maryi Panny. Przed Eucharysti mona przystpi do spowiedzi w., aby przyj Komuni wit w stanie aski uwicajcej. Do spowiedzi mona przystpi nawet tydzie przed lub po pierwszej sobocie. Po tej Mszy w. jest wystawienie Najwitszego Sakramentu, rozwanie, medytacja, i cz róaca w., o który prosia Matka Boa.

Szczególnie pikne i owocne s dni fatimskie (13. dnia miesica od maja do padziernika). Sprawujemy wówczas Msz w. o godz. 18:00, po której wychodzimy na ulice naszej parafii z figur Matki Boej. Modlimy si w naszych rónych intencjach rozwaajc tajemnice róacowe.

W kad rod, ok. godz. 17.45, odmawiamy przed Msz, przy wystawionym Najwitszym Sakramencie, nowenn do Matki Boej Nieustajcej Pomocy.

 

 

Elementy naboestwa pierwszych piciu sobót miesica

Spowied wynagradzajca

Naley do niej przystpi w intencji wynagradzajcej w pierwsz sobot miesica, przed ni lub nawet po niej, byleby tylko przyj Komuni wit w stanie aski uwicajcej. Do spowiedzi mona przystpi nawet tydzie przed lub po pierwszej sobocie. Gdy podczas jednego z objawie siostra ucja zapytaa Pana Jezusa, co maj uczyni osoby, które zapomn powiedzie przed wyznaniem swoich grzechów o intencji wynagradzajcej, otrzymaa odpowied: – Mog to uczyni przy nastpnej spowiedzi, wykorzystujc w tym celu pierwsz nadarzajc si okazj. Wedug wyjanienia siostry ucji, nastpne trzy elementy tego naboestwa powinny by spenione w pierwsz sobot miesica, cho dla susznych powodów, spowiednik moe udzieli pozwolenia na wypenienie ich w nastpujc po pierwszej sobocie niedziel.

Komunia wita wynagradzajca

Cz róaca witego

Naley odmówi pi tajemnic w intencji wynagradzajcej. Mona rozwaa którkolwiek z czci róaca.

Rozwaanie

Nastpnym elementem tego naboestwa jest rozwaanie jednej lub wielu tajemnic róacowych w cigu przynajmniej 15 minut. Matka Najwitsza nazwaa ten rodzaj modlitwy „dotrzymywaniem Jej towarzystwa”, co mona zrozumie w ten sposób, i mamy rozmyla wspólnie z Matk Najwitsz.
Mona w tym celu, jako pomoc w rozmylaniu, przeczyta uwanie odpowiadajcy danej tajemnicy fragment Pisma witego albo ksiki, wysucha konferencji lub kazania. Temu rozwaaniu take powinna towarzyszy intencja wynagradzajca.


Obietnice Matki Najwitszej dla tych, którzy odprawia bd naboestwo piciu pierwszych sobót

1. Tym, którzy bd praktykowa to naboestwo, obiecuj ratunek. Przybd w godzin mierci z ca ask, jaka dla ich wiecznej szczliwoci bdzie potrzebna.

2. Te dusze bd obdarzone szczególn ask Bo; przed tronem Boym jako kwiaty je postawi.

W praktyce piciu sobót naley przede wszystkim pooy nacisk na intencj wynagrodzenia, a nie osobiste zabezpieczenie na godzin mierci. Jak w praktyce pierwszych pitków, tak i pierwszych sobót nie mona poprzesta tylko na dosownym potraktowaniu obietnicy, na zasadzie „odprawi pi sobót i mam zapewnione zbawienie wieczne”. Do koca ycia bdziemy musieli stawia czoa pokusom i sabociom, które spychaj nas z waciwej drogi, ale naboestwo to stanowi wielk pomoc w osigniciu wiecznej szczliwoci. Aby je dobrze wypeni i odnie sta korzy duchow, trzeba, aby tym praktykom towarzyszyo szczere pragnienie codziennego ycia w asce uwicajcej pod opiek Matki Najwitszej. Jeli na pierwszym miejscu postawimy delikatn mio dziecka, które pragnie ukoi ból w sercu ukochanego Ojca i Matki, ból zadany obojtnoci i wzgard tych, którzy nie kochaj – bdmy pewni, e nie zabraknie nam pomocy, aski i obecnoci Matki Najwitszej w godzinie naszej mierci.

 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica